Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
  /  ҮЙЛЧИЛГЭЭ  /  Ном, гарын авлага

БДБХДН-ээс боловсруулж хэвлүүлсэн

ном, гарын авлага, зөвлөмж, сэтгүүл, сонин

 

Çохиогч

Нэр

Хэвлэгдсэн  он

2001 он

 

1

Б.Жадамбаа, Ц.Чимэдлхам

Судалгааны арга зүй

2001 он

2

Б.Жадамбаа

Ч.Алтанзул

Д.Дашхүү

Насанд хүрэгчдийн сургалт

2000 он

3

Д.Хөхөө Сургууль түвшиглэж сургалтын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх

2001 он

2002 он

 

4

С.Дүнчээ

Сургуулийн мэдээллийн төв

2002 он

5

С.Батхуяг

Сургуулийн удирдлагын шинэчлэл

2002 он

 6

С.Батхуяг

Багш нартай ажиллах талаар зөвлөх нь

2002 он

7

С.Дүнчээ, Ш.Оюунцэцэг

Сургуулийн хөгжилд эцэг эх, олон нийтийн оролцоо

2002 он

8

Ц.Чимэдлхам

Компьютертэй ажиллах зөвлөмж

2002 он

2003 он

 

 9

Л.Чойжилсүрэн

“Данийск Орос” ба Булган тал

Daniisk (Danish) Russians and Bulgan plateau

2003 он

 10

Ч.Пүрэвдорж, Б_Жадамбаа, Г.Нямдаваа

 

Сургуулийн зөвлөл түүний менежментийн үндэс

 

2003 он

11

Б.Жадамбаа

Танхим дахь мэдлэг бүтээх үйл явц

2003 он

12

С.Дүнчээ

Суралцагчдын хөгжил ба хичээл

2003 он

13

С.Дүнчээ

Сургалтанд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам

2003 он

 2004 он

 

 14

Ж.Балтзерсен

Potentials and dilemmas in educational change

(A Mongolian Case)

2004 он

 15

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2004 оны VII сар (01)

2004 он

 16

ХСХ төслийн алба

Төслийн сургуулийн туршлага, санаачилга  ¹5

2004 он

 17

Гита Ш. Хамси

Инес Штольпе

Хөдөөгийн Сургуулийн Хөгжил төслийн I шатны үнэлгээний тайлан

2004 он

 18

Д.Хөхөө

Технологийн сургалт ба мэдлэг бүтээх үйл явц

2004 он

 19

Б.Жадамбаа

Сургуулийн хөгжлийн онол

2004 он

20

Ц.Гэлэгжамц

Сургуулийн удирдлагын зарим асуудал

2004 он

21

С.Энхтүвшин

Мэдлэг бүтээх үйл явцын төлөвлөгөө /Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн жишээн дээр/

2004 он

22

Ч.Алтанзул нар

“Хөдөөгийн сургуулийн хөгжил” төслийн сургуулиудын туршлага, сургамж

2004 он

2005 он

 

23

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2000/2001

2005 он

24

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2002

2005 он

 25

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2003

2005 он

26

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2004

2005 он

27

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2005

2005 он

 28

Б.Жадамбаа, Д.Дэлгэрмаа

Хүүхдийн хөгжлийн талаарх төв үзэл

2005 он

29

Б.Жадамбаа

Нийгэм ба инфодинамик

2005 он

30

С. Дүнчээ

Хүүхдийн боловсрол ба хөгжил

2005 он

31

Д. Дашхүү

ЗАН-ийн ажил" /Төслийн сургуулиудын удирдлага, заах аргын нэгдлийн ахлагчид, багш нарт зориулав/

2005 он

32

Ц.Чимэдлхам

Мэдээлэл холбооны технологийг сургалтанд ашиглах нь

2005 он

33

С.Дүнчээ

Экскурсийн талаар багш нарт зөвлөх нь

2005 он

 34

С.Дүнчээ

Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил

2005 он

35

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2005 оны III сар (02)

2005 он

36

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2005 оны VШ сар (03)

2005 он

37

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2005 оны XII сар (04)

2005 он

38

ХСХ төслийн алба

Сургуулийн зөвлөл ба хөгжил

2005 он

2006 он

 

39

Д.Хөхөө

Хөдөөгийн сургуулийн хөгжил төсөлд сургалтын менежерийн оролцоо

2006 он

40

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2006

2006 он

41

Ж.Балтзерсен

Боловсролын шинэчлэлийн боломж ба эргэлзээ

2006 он

42

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2006 оны III сар №01 (05)

2006 он

43

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2006 он VII сар №02 (06)

2006 он

44

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2006 оны IX сар №03 (07)

2006 он

45

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2006 он XII сар №04 (08)

2006 он

46

С.Дүнчээ

Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн талаархи санал бодол

2006 он

47

Ж.Баатар

Асуудал шийдвэрлэх цогц чадамж төлөвшүүлэхэд холбогдох зөвлөмж

2006 он

2007 он

 

 48

С. Дүнчээ

Багш, сурагцагсдын эрүүл мэнд

2007 он

 49

Д.Хөхөө

Ээлжит хичээлийн талаар багшид зөвлөх нь

2007 он

 50

Б.Жадамбаа

Шүтэлцэн багцрахуйн үзэл ба хүмүүний хөгжил

2007 он

 51

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2007 оны III сар №01 (09)

2007 он

 52

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2007 оны VI сар №02 (10)

2007 он

 53

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2007 оны X сар №03 (11)

2007 он

54

Д.Батсүх, Б.Одгэрэл

Сургууль цэцэрлэгийн зөвлөл ба хөгжил /туршлага, сургамж, арга зүй/

2007 он

55

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2007

2007 он

2008 он

 

56

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2008

2008 он

57

С.Дүнчээ

Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт (зөвлөмж)

2008 он

58

Д.Хөхөө

Төслийн сургуулиуд ба ЗАН-ийн ажлын шинэчлэл

2008 он

59

Б.Жадамбаа

Сургуулийн хөгжлийн онол практикийн зарим асуудал

2008 он

60

Гита Ш. Хамси

ХСХ төслийн II шатны үнэлгээний тайлан

2008 он

61

Д.Батсүх, Д.Долгорсүрэн

Үйлийн судалгаа ба багшийн хөгжил

2008 он

62

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2008 оны I сар №01 (12)

2008 он

63

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2008 оны III сар №02 (13)

2008 он

64

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2008 оны IV сар №03 (14)

2008 он

65

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2008 оны IX сар №04 (15)

2008 он

66

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2008 он XII сар №05 (16)

2008 он

67

Инес Штолпе

Үнэлгээний тайлан. Хөдөөгийн Сургуулийн хөгжил төслийн хүрээн дэх Орлого олох төслүүд

2008 он

2009 он

 

68

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2009

2009 он

 69

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2009 он XII сар №04 (20)

2009 он

70

С.Дүнчээ

Агаар, ус, хөрс

2009 он

71

Б.Жадамбаа

Эгоизмаас экоизм рүү шилжихүйг монгол ухаанаар шинжихүй

2009 он

72

Д.Хөхөө

Ээлжит хичээлийн чанар, түүнийг яаж сайжруулах вэ?

2009 он

73

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2009 оны II сар №01 (17)

2009 он

74

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2009 оны VI сар №02 (18)

2009 он

75

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2009 оны X сар №03 (19)

2009 он

76

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2009 он  XII сар №04 (20)

2009 он

2010 он

 

 77

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2010 оны III сар №01 (21)

2010 он

 78

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2010 оны VI сар №02 (22)

2010 он

 79

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2010 оны IX сар №03 (23)

2010 он

 80

Б.Жадамбаа, Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2010

2010 он

81

Б:Жадамбаа

Үйлийн явцдаа суралцаж хөгжихүй

2010 он

82

С.Дүнчээ

Сургууль цэцэрлэгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанаас ...

2010 он

 83

Т.Доржжүгдэр, Ч.Лхагвасүрэн

Шинэчлэл-үйлийн нийц

2010 он

 84

ХСХ төслийн алба

"Данида news" сэтгүүл 2010 оны XI сар №04 (24)

2010 он

2011 он

 

 

85

Б.Жадамбаа

Ц.Чимэдлхам

Судалгааны арга зүй

2011 он

2013 он

 

 

86

Б.Жадамбаа

Авьяас, түүнийг нээх, хөгжүүлэх онол, арга зүйн асуудал

2013 он

2014 он

 

 

87

С.Дүнчээ

Хоол хүнс, эрүүл мэнд, аз жаргал

2014 он

88

Б.Жадамбаа

Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2014

2014 он

2015 он

 

 

 89

Б.Жадамбаа

Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2015

2015 он

 90

 

Хөөрөлдөөн сонин, дугаар №1

2015 он

 91  

Хөөрөлдөөн сонин, дугаар №2

2015 он

2016 он

 

 

 92

Б.Жадамбаа

Ж.Балтзерсен

Мэдээлэл 2016

2016 он

 93

Б.Жадамбаа

Үйлийн судалгааны квант онол

2016 он

 94

 

Хөөрөлдөөн сонин, дугаар №3

2016 он

 95  

Хөөрөлдөөн сонин, дугаар №4

2016 он

 


Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ