Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
  /  Туршлага

 

 

  • БДБХДН нь Монгол - Данийн засгийн газар хоорондын “Монголын бага, дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр” - ийн /1992-1999/  хаалтын ажиллагааны дараа төслийн баг болон сургууль багш нарын санаачлагаар 1999 оны 11 дүгээр сард байгуулагдсан.
  • Байгуулагдсаныхаа дараа “Монголын Бага Дунд Боловсролын Хөгжлийг Дэмжих Нийгэмлэг” дээрх хөтөлбөрийн үр дүнг цаашид тогтворшуулах талаар санал хүсэлтээ Дани улсын засгийн газар болон ДАНИДА-д тавьсан бөгөөд түүнийг тэд нааштайгаар хүлээн авч, хөдөө орон нутаг дахь аймаг, сумын төвөөс алслагдсан 40 сургуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх дөрвөн жилийн хугацаатай “Хөдөөгийн Сургуулийн Хөгжил” төслийг 2000 оноос эхлэн хэрэгжүүлэх алыг Дани-Монголын Нийгэмлэгээр дамжуулан өөрийн төрийн бус байгууллагад туслалцаа үзүүлдэг сан хөмрөгөөсөө дэмжсэн.
  • ДАНИДА уг төслийн үр дүнг, тухайлбал, Монголын хөдөөгийн бага, дунд сургуулийн хамт олон, орон нутгийн удирдлага, эцэг эх, олон нийт маш бага хөрөнгийн дэмжлэгтэйгээр асар их зүйлийг бүтээснийг сайшаан, “Хөдөөгийн сургуулийн хөгжил” төслийг цаашид үргэлжлүүлэн хоёр үе шаттай болгон, хамрагдах сургуулийн тоог 40-өөр нэмж, нийт 80 сургуулийн хүрээнд 2010 оны 9 дүгээр сар хүртэл хэрэгжүүлэх боломж олгосон.
  • Хоёр үе шат бүхий “Хөдөөгийн сургуулийн хөгжил” төслийн төгсгөл үе болох 2010 оноос хөдөөгийн сургууль багш нар санаачлан орон нутагтаа БДБХДН-ийн салбаруудыг байгуулж эхэлсэн.
  • БДБХДН 2011 оноос эхлэн ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Дани улсын Боловсролын хөгжлийн төлөөх олон улсын хамтын нийгэмлэг (CICED/Community for International Cooperation in Education and Development)-тэй нягт хамтарч ажиллах болсон.
  • 2012-2013 онд CICED-тэй хамтран “Хөдөө орон нутаг дахь иргэний нйгмийн байгууллагын чадамжийг дээшлүүлэх” төсөл/ түншлэлийн үйл ажиллагааг өөрийн орон нутаг дахь 57 салбарын хүрээнд амжилттай хэрэгжүүлсэн.
  • Өнөөдөр БДБХДН нь мөн CICED-тэй хамтран “Хөдөө орон нутаг дахь иргэний нийгмийн хөгжлийг Монголын уламжлалт соёлд тулгуурлан эрчимжүүлэх нь (2014-2016 он)” төслийг Дани улсын ДАНИДА-гийн дэмжлэгтэйгээр орон нутаг дахь салбаруудын хүрээнд хэрэгжүүлж байна.
Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ