Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
/ Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сум

 

БДБХДН-н Өндөр-Улаан сум дахь салбарын 2016  оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

                                                                                                                                                                                                                                                   БАТЛАВ

Салбарын  зохицуулах зөвлөлийн дарга ...................С.Нармандах

БДБХДН-н Өндөр-Улаан сум дахь салбарын 2016  оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

 

үйл ажиллагаа

хэрэгжүүлэх арга зам

хамтран ажиллах байгууллага

хугацаа  \сараар\

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

  1

ОНХС-н хөрөнгөөр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэдийн оролцоо -хяналтыг бий болгох ажлыг  санаачлан манлайлан хэрэгжүүлэх

-Энэ сэдвээр иргэдэд сургалт сурталчилгаа хийх               - Мэргэжлийн  мэдлэгтэй, шударга иргэний төлөөлөл бүхий хяналтын баг байгуулах.        

- Гүйцэтгэлийн хяналт хийх аргачлалаа боловсруулах       -Хяналтаа тавьж үр дүнг  хэлэлцэх

 

ЗДТГ. ИТХ.  Холбогдох  бусад байгууллага

 

  2

 

Иргэдэд мэдээлэл түгээх, нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг сайжруулах

-Цахим хуудсаа тогтмол  баяжуулах                 

- Гар утасны сүлжээгээ ашиглах                          

- Сум ба сургуулийн сонинд  мэдээллийн тогтмол булан   байршуулах   

Нийгэмлэгийн бусад салбарууд .          Сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн  сүлжээний бүлэг . ЕБС. ЗДТГ

 

  3

 

Хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх

-Байгууллага\ төрийн ба төрийн бус\ тус бүрээс хамтран ажиллах ажлын саналуудыг  авах                                 -Нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах              

-Төлөвлөсөн ажлаа хамтран хэрэгжүүлэх                  

- Гүйцэтгэл үр дүнгээ хамтдаа хэлэлцэх

 

төрийн ба төрийн бус байгууллагууд

 

  4

 

Гудамж хорооллын өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг  хэрэгжүүлэх

- Байгууллага  бүр  өмнөх жил  хариуцсан айл өрхийнхөө дутуу гүйцэтгэсэн ажлыг бүрэн гүйцэтгүүлэх                                

-Боломжгүй өрхөд сум орон нутгаа дэмжлэг үзүүлэх                                                                    

 - Үлгэр жишээ янзалсан  өрхийг шагнаж урамшуулах

 

ЗДТГ,  Баянгол багийн засаг дарга, Залуучуудын холбоо

 

 

 

 ⁺

 ⁺

 ⁺

 

 

 

 

 

 

 

  5

 

"Төрийн үйлчилгээг иргэдийн онооны картаар үнэлэх"  аргачлалыг төрийн бүх байгууллагуудад  үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

1. Иргэд ба төрийн байгууллагуудын удирдлага ,ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах                        

2. Уг аргачлалаар үнэлгээ хийх       

3.Үнэлгээний үр дүнг хамтран  хэлэлцэх

4. Тулгамдсан асуудлаа хамтдаа шийдвэрлэх арга замаа тодорхойлох

 

 

       ИТХ. ИНБ

 

 ⁺

 ⁺

 

 

 

 

 

 

 ⁺

 ⁺

 

 

   

 

                                                                                               
Мэдээлэл     
 Манай суманд ажилладаг  Иргэний Нийгмийн байгууллагууд

1.    Эмэгтэйчүүдийн  зөвлөл
2.    Залуучуудын холбоо
3.    Залуу багш нарын клуб
4.     Сургуулийн дэргэдэх ҮЭ-н хороо
5.    Уяачдын холбоо
6.    Гар шагайн холбоо
7.    Сургууль Цэцэрлэгийн Зөвлөл
8.    Малчин түмний холбоо
9.    Хиоморийн 5 эрдэнэ хоршоо
10.    Бөхчүүдийн  холбоо
11.    Бизнес эрхлэгчдийн холбоо